Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Ord & Bild

Under denna rubrik lägger vi löpande ut material från föreläsningar, systemcaféer och annat läsvärt!

 

Ett samtal om familjebehandling utifrån en "LIHF-kontext, 25/4 2019

Vid vårens sista systemcafé hade vi nöjet att vara värd för en kväll med teammedlemmar från Farsta och Huddinge LIHF-team och det blev ett givande och reflekterande samtal!

LIHF betyder Lösningsinriktad intensiv hemmabaserad familjebehandling och är en manualbaserad modell för systemisk familjebehandling. Syftet med LIHF är att stärka föräldrarollen, förbättra familjerelationer och göra skillnader för barn och ungdomar. Målgruppen är familjer med barn och ungdomar 0-20 år som efter beslut från socialsekreterare på utredningsenheten remitteras till LIHF-teamet. Behandlingen är intensiv med flera besök per vecka i sex-nio månader och ses ofta som en del av en vårdkedja.

Teamet består av olika yrkesroller som samarbetar i processen: samordnare, familje- och föräldrabehandlare, barn- och ungdomsbehandlare och skolkontakt. Samordnaren har ansvar för bl a nätverksarbetet där en gemensam planering görs och regelbundet följs upp utifrån de mål som sätts upp från socialtjänsten, skolan och familjen. Familjebehandlarna ger stöd till föräldrar och har både familjesamtal med alla i familjen och enskilda samtal med föräldrarna. Syftet är att jobba mot de uppsatta målen som gemensamt sätts upp i början av behandlingen.

Barn- och ungdomsbehandlaren jobbar med barnen och stöttar barnens röst i de gemensamma familjesamtalen. Skolkontakten är en länk mellan skolan, teamet och familjen och hjälper skolan att formulera mål kring hur de kan stötta barnet och familjen. Det finns en stor flexibilitet i rollerna i LIHF-teamen. Det innebär att den som t ex har varit samordnare i en familjebehandling kan inta en behandlarroll i en annan familjebehandling.

Under kvällen fanns ett stort intresse där många frågor lyftes och det var ett aktivt deltagande från publiken. Särskilt intressant var t ex hur vi som behandlare kan tänka kring exkluderingskriteriet kring familjer som inte vill samarbeta med skolor och de allmänna systemen. Reflektioner kring sortering i början från samordnaren lyftes också fram. Det kan handla om t ex en deprimerad förälder som inte deltar i behandlingsprocessen.

Vid pennan: Alessandra Greco

 

Elisabeth Wollsén mars 2019: Life Staging (Länk här)

 

FFST:s första Systemcafé 2019: Onsdag 6 februari

Kvällens gäster: Ismini Ohm-Zalitis och Kari Kamsvåg Magnusson, socionomer och leg. psykoterapeuter med lång erfarenhet av traumabehandling.

Ett reflekterande samtal med Ismini och Kari om deras tankar och erfarenheter av traumaarbete med utsatta för sexuella övergrepp och våld. Hur de mötts och möts av samhället och vilket stöd anhöriga kan behöva. Ett ytterligare relevant tema är också vad detta gör med oss som terapeuter när vi "utsätts" för trauman i vår vardag. 

Ismini och Kari har lång erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete både inom offentlig såväl som privat vård. De utbildar och föreläser, senast på den Nationella familjeterapikongressen 2018 då de höll en mycket välbesökt och uppskattad föreläsning om deras erfarenheter av traumabehandling.

När: Onsdag den 6 februari 2019

 

Systemcafé med Monika Hedenbro och Dan Forsström.

Till vårens sista systemcafé i april hade vi bjudit in Monika Hedenbro och Dan Forsström. Dan och Monika berättade bland annat om hur deras arbetsresa började tillsammans samt hur den har utvecklats sedan 2013 då Dan hade en tanke om att vilja skriva en bok. Monika har varit ett stort stöd för Dan under sin författarresa för att färdigställa sin bok Barnfokuserat familjearbete som släpptes 2017. Bokens fokus handlar om att med hjälp av barnets röst få till ett bra omsorgsstärkande familjearbete.
 

Monika Hedenbro som till vardags har många strängar på sin lyra genom att arbeta som leg. Psykoterapeut, handleder olika yrkesgrupper, hon forskar på små barn och deras anknytningsmönster, skriver artiklar och böcker samt att hon även har varit gästforskare utomlands. Idag handleder hon bland annat personal inom barnpsykiatrin i deras arbete med små barn. Monika utbildar och handleder även i metoden Marte-meo.
 

Dan Forsström är familjebehandlare i Stockholms stad och författare till boken Barnfokuserat Familjearbete. Dan har arbetat med barn, föräldrar och familjer sedan 1995. Han är utbildad i både systemisk och anknytningsbaserad familjeterapi. Dans bok har tillkommit som ett försök att synliggöra och beskriva något av det sociala arbetets verklighet när det utförs genom att arbeta med anknytnings- och omsorgsstärkande familjearbete.
 

Under hela föreläsningen hörde man ett förstående hummande när Monika och Dan samtalade om sina erfarenheter genom åren och om vad som har varit viktigt för dem i deras yrkeskarriär. De berättade bland annat om hur viktigt det är att använda sig av ”känslan som vägledande kompass i familjearbetet” och hur känslospråket i arbetet med barn och familjer öppnar och integrerar de systemiska och anknytningsorienterade tankarna i förändrande familjearbete. Både Dan och Monika poängterar att det är så viktigt att våga prata om affekterna som sker i samtalet och att vi socialarbetare måste våga utmana mer i rummet, tona in och använda ett språk som familjen förstår. Dan och Monika berättar också om vikten av att ”våga stå kvar, våga beröra och väcka barnet inom föräldern för att få till ett bra samspel mellan barn och förälder”. Kvällen gav mig och säkert många andra som var på plats många tankar och lusten att fortsätta utforska detta område.

Vid pennan: Elena Öberg

 

Barns röst i centrum – Systemcafé 22 mars 2018

När man får sina egna barn blir påmind om sina egna föräldrar och barndom. Ibland kommer dessa minnen och känslorna som tunga jobbiga stunder. Till och med upplevs man som nedstämd av sina vänner.

    Det var det Eva upplevde i vuxen ålder. En djup och rörande berättelse om sin egen mor, far och sina syskon fångar upp publiken. Plötsligt hålla en tants hand… och kunna bo hos henne några timmar som blir till några dagar… till år… Och ändå uppleva hemlösa pappans famn som bästa platsen på jorden och sakna sin lillebror som bor någon annanstans…

    Eva Edberg sitter i systemcafés soffa och blir intervjuad av Lisa Koser. Jag, Hasan Durna kommer i resten av texten försöka återberätta den spännande kvällen.

 

Vara trygg i att vara otrygg

 ”Jag kunde inte fälla några tårar när min fostermamma berättade att min far dött dagen innan. Jag var åtta år. De tårarna kom fram när jag satt hos min psykolog efter att jag själv blev förälder och var deppigt enligt min väninna.” De tårarna resulterade att Eva blev mer driven att berätta vad hon har varit med om som så småningom ledde till hennes böcker; Det ordnar sig, det ordnar sig och Adde ADHD. ”Jag kan berätta det till alla, föreläsa och vara barns röst i samma situation men hur skall jag berätta detta till min biologiska mamma?”
    Eva lyfter hur viktigt det är att bryta ner tystnaden och skam för att vara trygg och trygga barn i otryggheten. Tillit och relation är viktigt för fosterbarn vilka kan tryggas med att t ex deras privata nätverk kopplas in i deras liv. Så var det inte under 80- talet beskriver Eva. Barnen kunde bortkopplas från sin biologiska familj och släkt för deras eget bästa. ”Jag var livrädd att träffa tanten (socialsekreteraren) för då kunde jag vara tvungen att lämna min mamma (fostermamma)”. Eva menar att barn blir rädda att förlora sina enda kontakter i livet vilket gör dem medberoende av andra på ett osunt sätt.

 

Ingen frågade mig

”Jag saknade min lillebror så mycket.” Det är lätt att missa barnens perspektiv när man tänker och planerar och agerar för barnen säger Eva, utan att fråga dem. Vad är barnens bästa? Vuxnas egna behov kan ibland störa vad som är det bästa för barnet. Stöd till familjehem är därför livsviktig menar Eva. Barn har i många fall ingen chans att ta ställning till olika frågor. Eva exemplifierar också goda exempel och lyfte bl a fram Familjevårdsstiftelsen i Göteborg som har ett helhetstänk och ser vikten av samverkan mellan alla parter som en ledstjärna vad det gäller barn i familjehem.

 

”Ditt och mitt inre barn möts när jag lyssnar dig”

En person i publiken beskriver sin upplevelse med dessa ord efter att hen har lyssnat på Eva. Det är sant. Eva berättar mest om det lilla barnet som har känt sig liten och hade behov av tryggas. Hon betonar vikten av berättelsen, lyssnandet samt dialogen sinsemellan människor. Dessa skapar relation, förståelse och trygghet enligt henne. Självklart!

 

En främling

Eva berättar en anekdot om sitt liv då hon var en liten flicka. ”Jag upptäckte att jag var stolt över mig själv när jag berättade om min pappa, mamma, lillebror, fostermamma och allt jag har varit med om till en helt okänd vuxen kvinna som satt bredvid mig och tagit hand om mig när jag åkte med bussen och kräktes.”
    Oj då, det är redan kl 21 och vi måste avsluta dagen. Det är en spännande dialog, engagerad publik och viktiga frågor. Självklar slutar inte här. Eva berättar sin egen berättelse och betonar att varje person har sina egna berättelser. Allas berättelser är viktiga och värd att höras av andra.

 

I sin debutbok Det ordnar sig, det ordnar sig, berättar Eva utifrån barnets röst, om hur det kan vara att leva i ett familjehem. 2017 kom Eva även ut med boken Adde Adhd – Bästis med fienden som handlar om frågor som rör identitet, dvs hur blir man den man blir?
 

 

 

Systemcafé 15 februari 2018

Hur kan vi bidra till ett systemiskt perspektiv i socialtjänsten, nu och i framtiden?

Marta Nannskog, Eva Redemo och Kari Kamsvåg

Referat av Johan Wallmark:

.pdf Hur kan vi bidra till ett systemiskt perspektiv i socialtjänsten, nu och i framtiden?

   

Systemcafé 7 december 2017

Julen och kylan börjar galoppera i fullt fart rakt in i våra hjärtan och vardag.

    Simon Branting och Patric Eriksson kommer som kvällens gäster till Bondegatan 35 och intervjuas av Johan Wallmark. Johan har själv tillhört den tidigare krismottagningen en gång i tiden med många beröringspunkter till Simon och Patric. Detta syns i den härliga, lustfyllda avslappnande stämningen i samtalet. Det kan också bero på att vi har några av deras kollegor bland publiken.

    Jag, Hasan Durna, kommer att försöka återberätta för er om denna trevliga kväll med en mycket entusiastisk och kunnig publik.

    Samtalsmottagningen för barns nätverk, kallades tidigare Krismottagningen i Botkyrka. Simon och Patric kallar sin arbetsplats på ett skojigt sätt för ”den hemliga socialtjänstmottagningen” eftersom det är svårt att hitta lokalerna om man är utomstående. Totalt jobbar fem personer där i socialtjänstens regi. ”Vi gör allt annat de andra inte gör” berättar Simon och Patric på ett skämtsamt men också med allvar, när de beskriver vad de håller på med. Det nämns en liten anekdot i form av en berättelse från gamla tider om öppna dörren där vem som helst kunde kliva in i lokalen och ta upp vad som helst och hur detta förändrats och inte gäller idag. Tiderna förändras där kraven och arbetssätten förändras.

    Dock inte deras kärlek till att arbeta med det de kallar för ”nätverkssamlande möten” och ”familjebearbetandemöten” med familjer och barn som lider av hot och våld och hamnat i kris. En hel del familjerådslag sker (Patric vill och kan inte släppa det från sina år där han jobbat med familjerådslag) förutom nätverksmöten samt kris- och stödsamtal tillsammans men familjer och socialsekreterare.

    Samtal och möten är två ord som klingar under hela kvällen. Samtal för att bli bemött och möten för att förändra till något bättre…

    Multiproblem kräver multilösningar. Patric och Simon berättar om hur de kunde följa klienter till olika platser för att hjälpa dem tidigare. Nu är de lite mer begränsade pga. olika saker, dock ger Simon och Patric aldrig upp. Patrics berättelse om hur de ser klienten och samspelet med myndigheter associerar jag i mina tankar till den rebelliska socialarbetaren och jag förstår mer varifrån de får sina krafter att hjälpa andra. Vi får veta att den viljan att hjälpa andra med ord och samtal har t o m stoppat Simons eventuella ingenjörskarriär en gång i tiden!

    Simon och Patric vill fortsätta med det dem tror på och de är i en fas nu där de vill utveckla ett bättre sätt att bemöta familjer som drabbats av hot och våld i nära relationer genom att hitta sätt att närma sig detta i nätverksmötets- eller familjerådslagets form.

    Som sagt, de är fem personer i teamet där drygt hälften nu får delta som publik och det är härligt att se hur deras kollegor engagerar sig i samtalet. Engagemanget är tydligt och kanske är just det en drivkraft i teamets önskan att vilja testa och pröva nya sätt att skapa utrymme för dialog och samtal? Patric och Simon förmedlar en stark tilltro att det arbete de gör, kan bidra till förändringsprocesser för människor i deras vardag.

    ”Vi tittar inte noggrant på våldet i våra möten utan lyfter upp relationen, oron m.m.” ”Hur skulle ni bråka mindre?” än ”Hur våldet ser ut?” Patric och Simon lovar att återkoppla om ett år hur deras nya tankar och arbetssätt om att arbeta med våld inom familjen utvecklats.

    Tack Simon och Patrik och hela gänget från ”den hemliga socialtjänstmottagningen” och den underbara publiken för årets sista systemcafé.

 

Systemcafé 26 oktober 2017

Dagens Systemcafé med gäster från Föreningen för Integrativ Medicin, FIM var informativt innehållsrikt, roligt och fullt med energi. Leena K Nygren, leg. psykoterapeut (ordförande) Maria Almqvist, leg. anestesisjuksköterska (kassör) Jenny Levin, leg. dietist (ledamot) tog sig tid att delta i ett samtal med en nyfiken, engagerad och energifylld publik i den regniga oktoberkvällen.

     Föreningen för Integrativ Medicin, FIM, bildades i september 2008. Initiativtagare var företrädare för NIM (Nätverket för Integrativ Medicin) och LIM (Läkarföreningen för Integrativ Medicin). Hjärte-frågan är att verka för en helhetssyn på människans psyke och soma, öka förståelsen i samhället för detta samt främja samspelet mellan olika legitimerade yrkesgrupper.

     Människor kan själva drabbas av olika saker och blir mer medvetna om andra aspekter om saken. Vi kan höra Leena, Maria och Jennys generösa berättelser om sig själva och hur detta engagerar dem att se andra synvinklar för att öka förståelsen och vidga perspektiven kring ett problem. Den uppskattade föreningen har ordnat flera olika seminarier med olika teman. Senast var det i våras och det handlade om ADHD. Föreningens medlemmar kämpar för att skapa mötesplatser för olika sakkunniga personer som samverkar och är i dialog med varandra. Allen Frances, Lotta Beskow, Marianne Cederblad, Lars Joelsson och Thomas Levy är några namn som har föreläst om olika ämnen i FIM:s seminarier. FIM har ett starkt engagemang och fortsätter som Duracellkaninen, att ständigt verka för att skapa dialoger kring de teman de brinner för. Härligt!
 

 

Vi i publiken, blir tagna av deras energi, deras pausrörelser och pedagogiska beskrivningar om nutrition, mikrobiologi och hjärnan. Det är som ett härligt och smittsam skratt, det går inte, att inte intressera sig för deras berättelser.

    Leena släpper också en nyhet för oss; en integrativ vårdcentral på Skånegatan i Stockholm kommer att verka som vård och kliniskt centrum inom en snar framtid!

     Min egen reflektion är att det finns vissa instruktioner i ett samhälle som brukar uppfattas äldre och mer konservativare än andra. Vården är en av dem tror jag. Hur kommer människor att uppfattas när vi hittar andra sätt att vårda, behandla och diagnostisera? På vilket sätt skulle man då skilja sig från olika kontroversiella och ibland oseriösa aktörer? Det finns självklart vissa skeptiska röster men detta verkar inte vara ett stort problem för FIM då deras synssätt har höga röster i forskningsvärlden (en professor och forskningsteam i KI samt många vetenskapliga artiklar och forskningsarbete i världen).

     FIM vill verka för folkbildning, behandling och forskning på en bas där olika röster möts och lyssnar på varandra. Detta har enligt FIM varit en ledstjärna och lyckoformeln. ”I början fanns mer skeptism” berättar dem.

     Möten och samtalen bidrar självklart till att människor och ämnet mer kan berikas med flera perspektiv och blir därmed mer nyttigt för varandra.

     Leena, Maria och Jenny blev intervjuad av Lisa Koser och Kari Kamsvåg Magnusson.

     Vi tackar också för den underbara kefiren som publiken kunde ta med sig hem.
 

Vid pennan Hasan Durna

 

 

Systemcafé 14 september 2017

Systemcafé med Barnrättsbyrån. Hur kan barns röster lyftas fram? Ett spännande och viktigt samtal med Elin Wernquist, grundare och generalsekreterare, om hur Barnrättsbyrån verkar i praktiken.

.pdf Inbjudan och program för utskrift och spridning

 

Systemcafé 11 maj 2017

Monica Hartzell, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, PhD, handledare och lärare i psykoterapi.

Ett samtal om dialogiska samtal. Hur dialogismen kommit att bli så viktig för mig och vilka konsekvenser det har fått i mitt praktiska arbete med klienter och kolleger.
Ett samtal som hölls av Johan Wallmark och Elena Öberg.

Referat av Hasan Durna:

 

En kväll full av funderingar och dialog blev det! Monica var den som satt i talarstolen i dagens café, dock var hennes kollega och kompanjon Siamak Noroozy med i rummet då han skötte videokameran. Elena Öberg och Johan Wallmark intervjuade Monica.
     Vissa dagar upplever man en ”aha” känsla. Det var en sådan kväll då det blev ett djupt samtal om trauma, begreppet ”dialogiska synsättet”, filosofi, meningsskapande och hur Monicas praktiska vardag ser ut.
     Monica uppskattade redan i tidig ålder, vikten av samtal och ”rättvisa”. Redan som barn diskuterade hon om makt och rättvisa med sin far och ville först bli domare. Men vi är tacksamma för att hon valde en psykologutbildning i Uppsala och under många år därefter var verksam inom BUP! Monica berättade om sin forskning om ”Barns upplevelser av det första samtalet på BUP”. Förutom barnens upplevelser, intervjuade hon även föräldrarnas och terapeuternas upplevelser. Tips att verkligen läsa avhandlingen som djupdyker i viktiga erfarenheter från familjer själva som har gått på BUP!
     Monicas entusiasm över arbetssättet dialogism präglade hennes berättelser om hur hon ser på sitt arbete med familjer. Hennes vardag är fylld av att arbeta med traumatiserade människor, psykoterapi med barn och vuxna, familjeterapi/rådgivning, handledning och utbildningar i interkulturell kommunikation och dialogism. Det dialogiska synsättet baseras på att skapa mening i kommunikation och språk i relation med den andre/med människor och deras kontext. Monicas erfarenhet och hopp ligger i att människor som hon möter i hennes kliniska vardag känner sig trygga, visar sin kreativitet, vågar att söka svaren tillsammans, hittar vägen till ”karnevalism”, finner skratt och parerar makten med hjälp av det dialogiska sättet att arbeta.
Monicas entusiasm för sitt arbete inspirerar oss åhörare! En hel del dialog med kollegan Siamak sker före, under och efter ett besök berättar Monica. Härliga svängningar om metaforernas användning i samtalet, det professionella äktenskapet med sin co-terapeut och en första dröm att bilda en stiftelse i dialogismens anda.

Tack Elena, Johan, Siamak och framförallt Monica för kvällen…

 

Foto:

Jenny
Frejing

Systemcafé med Allan Linnér 2017-03-30.

 
Kvällens huvudperson, Allan Linnér, har lockat ett stort antal personer till kvällens systemcafé. Vi är drygt 60 personer som slagit oss ner för att lyssna på när Allan blir intervjuad av Lisa och Susan. Allan har valt rubriken för kvällen; ”Samtal som förändrar”. Begreppet ”förändring” är centralt för det vi håller på med. När samtalet avslutas ska en skillnad på något sätt eller avseende ha tillkommit. Allan berättar att han ofta använder sig av frågan: ”Var vill du vara när vi har avslutat samtalet efter 1 ½ timme?”

Kari Kamsvåg har sammanfattat sina intryck. Läs mer

 

 

Systemcafé i Samforskningsanda

Brommateamet gästade år 2016:s sista Systemcafé. De är en grupp familjebehandlare som arbetat med metoden en tid. De började med en kort inledning där de berättade varför de tycker detta varit verksamt. Där hördes ord som ”Vad har vi varit med om”, att det är ett bra tillfälle att få reda på det vid en samforskningsintervju. Att detta är den ”bästa formen att lära sig familjeterapi på”. Varför gjorde vi inte detta tidigare? var det en i teamet som uttryckte.

        De börjar att illustrera hur de gör genom att ”göra”. Vi får se när de introducerar familjen i vad de ska göra, en mycket tydlig sammanhangsmarkering där tid och rum spelar stor roll. Pappan (som spelas av en i teamet) får fina försiktiga frågor som inleds med ett ödmjukt "att vi som behandlare behöver lära av er som är experten på er familj". Också en förvarning om att det kan bli frågor som känns besvärliga och att det är fritt att säga nej och avsluta när de vill. Vi får se en intervju och det känns som att där sitter en familj på ”riktigt”. Den behandlare som intervjuar gör det obemärkt av att vi sitter en hel hög av familjeterapeuter runt omkring.

        Vi får också se en film de spelat in, där de har fördjupat sig i att få med barnen i intervjuerna. Där har de en egen behandlare till barnet, en egen hörna med material och där barnen får gå i sin egen takt i intervjun. Slutligen sammanfattar de med att detta gett dem en stor utveckling som team och att det har ”spillt över" i deras co terapiskap. De får frågor från publiken om hur det går att hinna detta i den vanligtvis stressiga jobb vardagen. De svarar då att det är en noggrann implementering som behövs, att chefer finns med. Och jag ser framemot den rapport som håller på att skrivas från det gedigna material de fått genom att spela in sina samforskningssamtal.
/Susan Hanshoff

 

 

Eva-Lena Klefbeck, socionom, leg. psykoterapeut
Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm, föreläste 12 maj 2016 om Att förlora sitt yttre och inre hem, erfarenheter och metodutveckling under 30 års psykoterapeutiskt arbete med komplex traumatisering tillsammans med kollegor och flyktingar som inte vill ge upp. En metafor är att kroppen ”keeps the score”.
Eva-Lena intervjuades av Gunnar Forsberg och Johan Wallmark.
 

Under våren har FFST, Stockholms familjeterapiförening, tema Flyktingar och migration i sin utåtriktade verksamhet. Den 11 februari 2016 träffade vi Riyadh Al-Baldawi i ett samtal kring flyktingar, hälsa och mänsklig värdighet.

Johan Wallmark har sammanfattat sina intryck från en mycket inspirerande kväll. Läs mer
 

I ett tv-reportage, Dokument inifrån den 12 november 2015, beskrevs psykoterapeutiska metoder inom ett antal verksamheter som erbjuder stöd och hjälp till barn, ungdomar och deras anhöriga. Eftersom det förekom flera tvivelaktigheter när det gäller hur familjeterapi skildrades i programmet, vill Föreningen för Familj- och Systemorienterad Terapi (FFST) göra ett klargörande för att beskriva vad familjeterapi är. Läs mer
 

Torsdag 12 november 2015 hölls programkväll angående EFT – Emotionally Focused Therapy for couples. Ann-Christin Sandahl Hirell berättade interaktivt om EFT.

 

”Det är prat, men väldigt långsamt prat, så att känslorna hinner med”. […] Ett intressant och tankeväckande systemcafé var det och Ann-Christins presentation väckte nyfikenhet och inspirerade till vidare läsning – och kanske var det någon mer än jag som gick hem och funderade över vad man egentligen säger när man säger det man säger?
Torbjörn Andersson sammanfattade.

 

Negativ cykel – oändlig rundgång

Schematisk beskrivning av cirkelgång i kommunikationen mellan två personer i ett anknytningsperspektiv. Efter Scott Wooley.


 
 

Research on the treatment of couple distress
Jay L. Lebow, Anthony L. Chambers, Andrew Christensen and Susan M. Johnson (2012)
"This article reviews the research on couple therapy over the last decade. The research shows that couple therapy positively impacts 70% of couples receiving treatment. The effectiveness rates of couple therapy are comparable to the effectiveness rates of individual therapies and vastly superior to control groups not receiving treatment…"

 

Håll om mig. Sju livsavgörande samtal om kärlek.
Av Sue Johnson. Kan beställas på OrdGlob Förlag.

 

Översikt över systemteoretiska inriktningar av Petter Næsje och Morten Hammer

Vi (Morten og Petter) har bestemt oss for ikke å jobbe med å få utgitt ”manuset”. Vi kommer til å legge det på R-Bups sider i Norge. Vi er lærere der. Det betyr at jeg sender deg en utgave av den du fikk på mail. Bruk den til hva du vil om du finner noe her som kan brukes. Det er en bitte liten forskjell fra den du har fått. Noen bilder er endret.  /Petter

 


Copyright © FFST 2013-02-16