Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Varmt välkomna till FFST:s årsmöte!
 

Vi samlas på Magelungen, Bondegatan 35 den 21 mars klockan 18:00.

Klockan 19.00 börjar programkvällen och du som varit med på årsmötet går in gratis på den.

Alla som är intresserade av vår förening är varmt välkomna men för att ha rösträtt behöver du vara medlem.

 

Klockan 19:00 börjar programkvällen och du som varit med på årsmötet kommer då in utan avgift. Du som deltar på årsmötet behöver inte betala entré till systemcafé - men anmäl din avsikt att närvara till ordförande@ffst.se.

 

Dagordning

1.   Mötets öppnande
2.   Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare
3.   Har mötet utlysts stadgeenligt?
4.   Godkännande av dagordningen
5.   Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018
6.   Styrelsens ekonomiska redovisning
7.   Revisorernas rapport
8.   Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret?
9.   Val av ledamöter till styrelsen för kommande verksamhetsår
10. Val av kassör för kommande verksamhetsår
11. Val av två revisorer
12. Val av ny valberedning
13. Budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår
14. Förslag till motion från FFST till SFFT angående medlemsavgiften (se Bilaga)
15. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

 

Väl mött, önskar styrelsen!

Bilagor

Kallelse till Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Ekonomisk rapport FFST 2018

Budget FFST 2019

Ekonomisk redovisning Familjeterapikongressen 3-5 oktober 2018

Motion till sfft

 

 

 

 

 

Copyright © FFST 2019-03-18