Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Tid och Plats: 21 mars 2024 kl 17:30–18.30. Mingel mellan 18:30–19:00.

Plats: Åsögatan 79, ingång direkt via gården.

Anmälningen sker som vanligt via ordforande@ffst.se.

Från Årsmötet 2023

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2022

 

Dagordning

1.   Mötets öppnande
2.   Val av mötesordförande

3.   Val av mötessekreterare

4.   Val av två justerare

5.   Val av rösträknare
6.   Har mötet utlysts stadgeenligt?
7.   Godkännande av dagordningen
8.   Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023
9.   Styrelsens ekonomiska redovisning
10. Revisorernas rapport
11. Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret?
12. Val av ordförande för kommande verksamhetsår

13. Val av ledamöter till styrelsen för kommande verksamhetsår

14. Val av kassör för kommande verksamhetsår

15. Val av två revisorer för kommande verksamhetsår

16. Val av valberedning för kommande verksamhetsår

17. Inkomna motioner

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

 

 

Par, anknytning och sexualitet

Vi kommer att ha ett systemcafé med Iréne Lainio efter årsmötet. Se separat info för systemcaféet. Systemcaféet börjar kl 18:30 och slutar kl 21:00 och gratis för den som deltar årsmötet.

 

Inbjudan och program

 

Varmt välkomna, önskar styrelsen:

Lisa, Andrea, Iwona, Susan, Jörgen, Anna, Cristina & Hasan!

 

Copyright © FFST 2024-02-11