Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Tid och Plats: 28 mars 2023 kl 17:30–18.30. Mingel mellan 18:00–19:00.

Plats: Åsögatan 79, ingång direkt via gården.

Anmälningen sker som vanligt via ordforande@ffst.se.

 

Vi kommer att ha ett systemcafé efter årsmötet,

med Karen Austin, verksamhetsstrateg i Botkyrka.

Se separat info för systemcaféet

Systemcaféet börjar kl 18:30 och slutar kl 21:00 och

är gratis för den som deltar årsmötet.

 

 

Varmt välkomna, önskar styrelsen!

 

 

Dagordning

1.   Mötets öppnande
2.   Val av mötesordförande

3.   Val av mötessekreterare

4.   Val av två justerare

5.   Val av rösträknare
6.   Har mötet utlysts stadgeenligt?
7.   Godkännande av dagordningen
8.   Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022
9.   Styrelsens ekonomiska redovisning
10. Revisorernas rapport
11. Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret?
12. Val av ordförande för kommande verksamhetsår

13. Val av ledamöter till styrelsen för kommande verksamhetsår

14. Val av kassör för kommande verksamhetsår

15. Val av två revisorer för kommande verksamhetsår

16. Val av valberedning för kommande verksamhetsår

17. Inkomna motioner

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

 

Väl mött, önskar styrelsen!

 

.pdf Verksamhetsberättelse 2022

 

.pdf Årsmötesprotokoll 2022

.pdf Verksamhetsberättelse 2021

 

Copyright © FFST 2023-03-22